Regulamin

 1. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym:   https://czulyrozwoj.pl/sklep
 2. Strona internetowa – serwis internetowy dostępny pod adresem: https://czulyrozwoj.pl/ 
 3. Sprzedawca  Daria Thea Dahl  z siedzibą w Asvang, Birkelyvegen 42, Norway ( Nr ORG 914-211-417), z którą można się skontaktować drogą emailową na daria@czulyrozwoj.com .
 4. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która korzysta z usług i funkcjonalności Strony internetowej, a w szczególności dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu. 
 5. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą, będącym Przedsiębiorcą, umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 6. Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej – osoba fizyczna dokonująca zakupu bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej (określonego w CEIDG).
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 8. Produkt – dostępny w Sklepie produkt lub usługa będąca przedmiotem Umowy między Klientem a Sprzedawcą. 
 9. Platforma kursowa – platforma kursowa, poprzez którą Sprzedawca umożliwia dostęp do kursów pod adresem www.czulyrozwoj.pl 
 10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 11. Operator płatności – System płatności PayPal dostarczany przez PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., zarejestrowana w R.C.S. Luxembourg pod numerem B118 349 oraz Krajowy Integrator Płatności spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Świętego Marcina 73/6, kod pocztowy: 61-808.
 12. Umowa – umowa zawarta na odległość z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 13. Konto – konto w Sklepie, które Klient może, ale nie musi zakładać i są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie. Konto można założyć, przy składaniu zamówienia, poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxu. 
 14. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy zawartej na odległość, w tym sposobu dostawy i płatności
 15. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu

§1

Kontakt ze Sklepem

 1. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres daria@czulyrozwoj.pl

Numer rachunku bankowego Sprzedawcy:

IBAN: NO4215067079997

imię i nazwisko: DARIA THEA DAHL

Bank: DNB
BIC: DNBANOKKXXX

§2

Zagadnienia techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
  1. urządzenie końcowe (komputer lub urządzenie mobilne) z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
  1. oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). 
 2. Treści cyfrowe, które składają się na Produkty udostępnianie są w następujących formatach: wideo (pliki mp4), audio (pliki mp3), pliki tekstowe (pdf, word, pages, html) oraz obrazy (pliki jpg, png).
 3. W przypadku konsultacji lub webinarów w czasie rzeczywistym (live) niezbędne może być użycie zewnętrznej aplikacji Zoom, która jest dostępna jest jako aplikacja na komputer oraz urządzenia mobilne. 
 4. W przypadku Produktu w postaci Platformy kursowej niezbędne jest posiadanie konta na Facebooku. Brak konta oznacza, że Klient nie będzie miał dostępu do niektórych usług oferowanych w ramach tego Produktu.  
 5. Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne, by zapewnić Klientowi bezpieczny dostęp do świadczonych usług, a w szczególności środki uniemożliwiające dostęp i modyfikację danych osobowych przez osoby nieuprawnione. 
 6. Sprzedawcy przysługuje prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Sklepu i Strony internetowej, niezbędnej dla planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania. W przypadku planowanej przerwy Klienci zostaną o tym wyraźnie powiadomieni na stronie Sklepu i/lub Strony internetowej. 
 7. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu i/lub Strony internetowej spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. 

§3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca za pomocą Sklepu oraz Strony internetowej świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną. 
 2. Dostępne są następujące usługi: 
  1. złożenie zamówienia w Sklepie na Produkty (m.in.: ebooki, konsultacje, kursy online) 
  1. założenie Konta w Sklepie 
  1. newsletter
  1. dostęp do Platformy kursowej oraz pozostałych Produktów zawierających treści cyfrowe. 
 3. Umowa o prowadzenie Konta w Sklepie oraz Umowa o wysyłkę newslettera są usługami nieodpłatnymi i są zawierane na czas nieokreślony i mogą zostać wypowiedziana w każdej chwili ze skutkiem natychmiastowym. Umowę o prowadzenie Konta można rozwiązać, usuwając konto, a umowę o newsletter poprzez wypisanie się z niego wg instrukcji zawartej w każdym newsletterze lub wysyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy na adres email podany w §1.
 4. W przypadku Produktów, do których dostęp jest przyznawany na czas ograniczony, Sprzedawca świadczy usługę, zapewniając Klientowi dostęp do treści cyfrowych, przez czas wskazany w opisie Produktu.
 5. Nieobecność Klienta lub delegowanego przez niego uczestnika w potwierdzonym terminie usługi dostępu do treści cyfrowych nie uprawnia Klienta do nieopłacenia Zamówienia ani do zwrotu płatności, jeśli jej wcześniej dokonał. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą korzystającym z ochrony konsumenckiej, skutecznie odstąpił od Umowy lub gdy doszło do skutecznego rozwiązania Umowy. 

§4

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne. Na Koncie są gromadzone i przechowywane dane Klienta oraz historia złożonych przez niego zakupów. 
 2. W celu założenia Konta w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Wymagane jest podanie następujących danych: imię i nazwisko Klienta, adres, numer telefonu, adres e-mail.
 3. Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w §1.

§5

Zasady składania Zamówienia

 1. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z instrukcją zawartą w §4 Regulaminu, albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta. 
 2. W celu złożenia Zamówienia bez rejestracji, należy:
  1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”,  następnie przycisk „Przejdź do kasy”, 
  1. wypełnić Formularz zamówienia, wpisując dane odbiorcy Zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (nie dotyczy produktów cyfrowych), 
  1. wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
  1. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”,  
  1. potwierdzić zamówienie, dokonując płatności w określonym terminie, w wybrany wcześniej sposób, 
 3. W celu złożenia Zamówienia z rejestracją (założeniem Konta), należy:
  1. przy pierwszym zamówieniu wypełnić Formularz zamówienia, wpisując dane odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu, jeśli dotyczy danego Produktu) oraz zaznaczyć pole „Utwórz hasło do konta”
  1. przy kolejnych zamówieniach zalogować się do Sklepu,
  1. wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
  1. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”, potwierdzić zamówienie, dokonując płatności w wybrany wcześniej sposób.
 4. Wszystkie ceny w Sklepie są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto.
 5. Ceny za Produkty są określone w opisach Produktów dostępnych na Stronie internetowej.
 6. Wiążąca dla stron umowy jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia Zamówienia przez Klienta zgodnie z procedurą opisaną w §8 Regulaminu.
 7. Na całkowitą kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (jeśli Produkt wymaga fizycznego dostarczenia), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli przystąpienia do Umowy Sprzedaży. 
 8. Zamówienia będą realizowane przez Sprzedawcę w sposób i terminach opisanych w Sklepie, w szczególności w opisie Produktu. 
 9. W przypadku produktów cyfrowych dostępnych w płatności jednorazowej (np. ebooki, konsultacje etc.) zamówienie zostanie zrealizowane drogą emailową na podany w Formularzu zamówienia adres email w formie linka umożliwiającego pobranie treści cyfrowych. W razie braku wiadomości email z linkiem lub niedziałającego linku Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą na adres email podany w §1 Regulaminu. Dzień wysyłki wiadomości email uważa się na chwilę dostarczenia Produktu.
 10. W przypadku Produktu dostępnego w modelu subskrypcyjnym (np. kursy) zamówienie zostanie zrealizowane poprzez stworzenie Klientowi konta na Platformie kursowej, za pomocą którego Klient uzyska dostęp do treści cyfrowych na oznaczony czas. Pierwsze zalogowanie się Klienta do Platformy kursowej uważa się za chwilę dostarczenia treści cyfrowych tam dostępnych. 

§6

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu: w przypadku Produktów niematerialnych – przesyłka drogą elektroniczną, na podany w zamówieniu adres emailowy,
 2. Klient może wybrać z następujących metod płatności:
  1. płatność przelewem na konto Sprzedawcy,
  1. karta debetowa, 
  1. karta kredytowa, 
  1. przelewy elektroniczne,
  1. płatności mobilne, w tym blik,
  1. Paypal
 3. Produkt zostanie wysłany do Klienta po otrzymaniu i zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym Sprzedawcy (w przypadku płatności przelewem) lub po otrzymaniu potwierdzenia płatności od Operatora płatności (w przypadku pozostałych płatności). 
 4. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu i w formularzu zamówienia.

§7

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. W celu zakupu produktu lub usługi, Klient powinien wykonać następujące czynności: 
  1. wypełnić Formularz zamówienia, podając wymagane dane oraz wybierając sposób płatności, 
  1. zaakceptować warunki Regulaminu, 
  1. kliknąć w przycisk “Kupuję i płacę”. 
 2. Po kliknięciu przycisku “Kupuję i płacę”, przy płatności przelewem bankowym na konto Sprzedawcy, Klient zostanie przekierowany do strony z potwierdzeniem otrzymania zamówienia wraz z instrukcją, na jaki nr konta należy dokonać płatności. 
  1. przy płatności za pośrednictwem płatności elektronicznych, Klient zostanie przeniesiony na stronę Operatora płatności w celu dokonania zapłaty ceny za wybrane Produkty 
  1. Po skutecznym dokonaniu płatności, Klient zostanie przeniesiony na stronę z potwierdzeniem zakupu. Potwierdzenie zakupu zostanie przesłane Klientowi również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. 
 3. Z chwilą kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę” Umowę uważa się za zawartą
 4. Dostawa zakupionego Produktu lub świadczenie usługi następuje w sposób i w terminie wskazanym w opisie danego Produktu umieszczonym w Sklepie.
 5. Klient oświadcza, że dane podane przez niego w Formularzu zamówienia są prawdziwe i ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych. Sprzedawca jest uprawniony do wstrzymania realizacji zamówienia w przypadku, gdy poweźmie wątpliwość co do podanych w Zamówieniu danych, o czym poinformuje Klienta telefonicznie lub mailowo na podane przez Klienta w Formularzu dane. Klient ma prawo wyjaśnienia zaistniałej sytuacji powodującej weryfikację danych, a Sprzedawca udzieli wyjaśnień w przypadku, gdy Klient skontaktuje się w tej sprawie ze Sprzedawcą. 

§8

Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Produktu bez wad. 
 2. Klient ma prawo złożyć reklamację z tytułu rękojmi. 
 3. Klient składa reklamację w formie pisemnej na wybrany adres emailowy lub pocztowy podany w §1 Regulaminu.
 4. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Klienta, opis, czego dotyczy reklamacja oraz żądania z nią związane. W przypadku niekompletnych informacji Sprzedawca wezwie Klienta do ich uzupełnienia w terminie 14 dni od otrzymania wezwania z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków we wskazanym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. 
 5. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę to 14 dni roboczych od daty wpływu reklamacji do Sprzedawcy.
 6. Brak odpowiedzi Sprzedawcy w ww. terminie na złożoną prawidłowo reklamację, oznacza uznanie reklamacji przez Sprzedającego. 
 7. W przypadku, gdy Klient nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą korzystającym z ochrony konsumenckiej, zostaje wyłączona odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne rzeczy (na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego).

§9

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient, będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą korzystającym z ochrony konsumenckiej, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni. W przypadku Produktów polegających na dostarczeniu treści cyfrowych lub świadczeniu usług drogą elektroniczną termin jest liczony od dnia zawarcia umowy.
 2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument lub Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do: 
  1. Umowy o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy korzystającego z ochrony konsumenckiej, a wcześniej poinformował go o tym, że tym samym Konsument utraci prawo odstąpienia od umowy;
  1. Umowy o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy korzystającego z ochrony konsumenckiej przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy. 
 4. W celu odstąpienia od umowy, w sytuacji, gdy to prawo odstąpienia od umowy przysługuje, Konsument lub Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej powinien poinformować Sprzedawcę o zamiarze odstąpienia od umowy w drodze oświadczenia woli w formie pisma wysłanego pocztą elektroniczną lub pocztą na adres podany w §1 Regulaminu.
 5. Konsument lub Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej może skorzystać w tym celu z poniższego wzoru. Nie jest to jednak obowiązkowe.
  Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):
  Imię i nazwisko:
  Adres:
  Nr rachunku bankowego
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy korzystającego z ochrony konsumenckiej wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty doręczenia Produktu fizycznego do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej dla Produktu fizycznego w Sklepie. Zwrot nastąpi nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu od Umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę korzystającego z ochrony konsumenckiej użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się on na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwracanego Produktu lub potwierdzenia jego odesłania (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).
 8. Konsument/Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 9. Konsument/Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu Produktu fizycznego, w tym koszt opakowania i nadania. 

§10

Sposoby rozwiązywania sporów 

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na odległość na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu. 
 2. W sytuacji, gdy podjęte postępowanie mediacyjne nie przyniosło skutku, a Klient nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą korzystającym z ochrony konsumenckiej, sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z taką umową jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość: 
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą,
  1. do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń także za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl

§11

Dane osobowe i pliki Cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności dostępnej pod adresem  https://sklep.czulyrozwoj.pl/polityka-prywatnosci/

§12

Prawa autorskie

 1. Treści cyfrowe dostępne na Stronie internetowej, a w szczególności materiały wchodzące w skład Produktów, są utworami i są objęte ochroną prawa autorskiego, a prawa te przysługują Sprzedawcy lub osobom z nim współpracującym, a które udzieliły Sprzedawcy odpowiednich licencji lub przekazały mu majątkowe prawa autorskie.
 2. Klient może korzystać z zakupionych Produktów oraz innych treści dostępnych na Stronie internetowej na zasadzie dozwolonego użytku prywatnego. To oznacza, że Klient oraz użytkownicy Strony internetowej mogą z nich korzystać tylko i wyłącznie na własne potrzeby. Wyklucza to komercyjne wykorzystanie ww. treści przez Klienta oraz innych użytkowników.
 3. Klient zainteresowany komercyjnym wykorzystaniem ww. treści powinien skontaktować się ze Sprzedawcą i podjąć indywidualne negocjacje.
 4. Nieuprawnione rozpowszechnianie ww. treści skutkować może odpowiedzialnością cywilną i karną. 

§13

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, tj.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O zmianach Sprzedawca powiadomi 14 dni przed ich wprowadzeniem. Zmiany nie dotyczą umów zawartych przed wprowadzeniem zmian w Regulaminie.
 4. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; Prawa przedsiębiorców; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
 6. Regulamin ma zastosowanie do umów zawartych od dnia 02.11.2021 r.